Landbruget er afhængigt af naturens ressourcer som jord, vand og sollys. Men vi skal huske at passe på naturen, for den er vigtig for os. Der er mange forskellige tiltag landmanden kan gøre, for at skabe natur i landbruget.

Ved bl.a. at lave blomsterstriber, skovbryn og vådområder i landbruget, kan man fremme biodiversiteten ved at tiltrække og lave levesteder for nyttige insekter, fugle og andre organismer.

I Jylland nær Vejen, kan du se hvad landmanden Henrik gør på sin bedrift for at give naturen de bedste omstændigheder. Han er vild med naturen og vil gerne være med til at passe godt på den.

Hans kreaturer er med til at skabe noget variation i naturen ved at træde og rode i jorden. Henrik har også selv været med til at skabe noget natur på hans grund, bl.a. ’elefanthullet’, som han selv har gravet med en minilæsser.

Naturtiltag i landbruget 

Blomsterstriber
Blomsterstriber er ikke kun en fryd for øjet. De sørger nemlig for nektar og pollen til insekterne. Ved at så blomsterstriber langs mark- og vejkanter kan landmanden skabe levesteder, som tilgodeser flere af de almindelige insektarter.

Permanente sten- og grenbukser
Du har sikkert prøvet at flytte en stor sten eller en træstub, og set at det myldrede ud med biller og andre insekter. Sådan er det også rundt omkring på landmanden bedrift, hvor permanente sten- og grenbukser er gode overvintringssteder til mange dyr.

Ekstensiv afgræsning med lavt dyretræk
Græssende dyr på naturarealer bidrager positivt til at øge biodiversiteten. Dyrene forhindrer nemlig arealerne i at gro til, så der bliver lys og plads til blomster – og dermed føde til insekter. Dyrenes bevægelse rundt på arealet skaber desuden huller, knolde og bare pletter, der fungerer som spirebede for planter og levesteder for et rigt insektliv.

Bevaring af insektvolde
På alle bedrifter findes forskellige småbiotoper, som er vigtige levesteder. Der er f.eks. vandhuller, levende hegn, diger, gravhøje, vejkanter, markveje og småkrat. Bar næringsfattig sandjord giver gode mulighed for jordboende insekter.

Genopretning af naturlig hydrologi
Dyr, insekter og planter er forskellige, og har brug for forskellige levesteder. Arealer med stor variation skaber derfor de bedste forudsætninger for at øge biodiversiteten. Landmanden kan for eksempel skabe variation ved at lukke et dræn og dermed skabe naturlig vandstand, eller ved at tilbagelægge et vandløb til dets oprindelige forløb gennem landskabet.

Permanent udtag af område med lavt udbytte
Landmanden kan fremme biodiversiteten på og nær marken ved at tage områder med et lavt udbytte ud af driften. Det kan for eksempel være skæve hjørner, hvor det også er svært for maskiner at komme til. Områder med lav dyrkningsværdi kan dermed få høj ”naturværdi”.

Krat og småskove
Når landmanden bevarer gamle læhegn, småbeplantning og enkeltstående gamle og døde træer, kan udviklingen af krat og småskove begynde. Du tænker måske, at det ser lidt ”rodet” ud, men det er et tegn på, at naturen har fået frie rammer til gavn for dyr, planter og insekter.

 

Vil du opleve mere natur i landbruget? 

Find en vandresti i nærheden af dig på SPOR